PaslaugosAudito paslaugos

Auditas suprantamas kaip įmonės, įstaigos ar kitos organizacijos veiklos, finansinių ir buhalterinių ataskaitų, dokumentacijos tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar juridinio asmens veikla ir dokumentai atitinka tikrąją padėtį ir galiojančius teisės aktus.
 
Finansinio audito metu nustatomas įmonės atskaitomybės tikslumas ir apskaitos vedimo atitiktis teisės aktams. Taip pat įvertinami įmonės įsipareigojimai, vertė, veiklos tęstinumo rodikliai. Patikrinama, ar apskaitos vedimas atitinka galiojančius teisės aktus. Atsižvelgdami į patikrinimų rezultatus, auditoriai teikia išvadas ir rekomendacijas, kaip galima būtų patobulinti įmonės apskaitos organizavimą ir vedimą.
 
Įmonės veiklos auditas suteikia galimybę patikrinti įmonės veiklą vadovaujantis trimis pagrindiniais veiklos kriterijais – ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu. Patikrinama, kiek racionaliai naudojami ištekliai siekiant kuriamų produktų (teikiamų paslaugų) nustatyto kokybės lygio. Įvertinamas santykis tarp kuriamų produktų (teikiamų paslaugų) vertės ir atitinkamų sąnaudų. Taip pat nustatoma ir įvertinama, koks yra įmonės tikslų pasiekimo lygis ir kiek išteklių buvo panaudota šiam lygiui pasiekti. Surinktos informacijos pagrindu teikiamos įmonės veiklos tobulinimo rekomendacijos.
 
„Nexia JK“ teikiamos audito paslaugos
 
Siūlome platų audito paslaugų spektrą – audituojame finansines ataskaitas, įmonės veiklą, projektus ir kitus objektus, kuriems reikalingas auditas. Priklausome globaliam lyderių tinklui „Nexia International“, kas mums suteikia galimybę pasitelkti partnerių iš daugiau nei 240 tinklo įmonių, veikiančių daugiau nei 120 pasaulio valstybių, pagalbą. Audito paslaugas teikiame lietuvių ir anglų bei rusų kalbomis.
 
Atlikę auditą, pateikiame išsamias audito išvadas ir rekomendacijas, kurios leidžia mūsų klientams tobulinti vykdomą veiklą. Po auditų toliau konsultuojame ir patariame klientams, kaip galima būtų maksimaliai efektyviai pasiekti išsikeltus tikslus.
 
Mūsų profesionalūs auditoriai teikia šias audito ir su auditu susijusias paslaugas:
 • Finansinių ataskaitų rengimas. Rengiame visas reikalingas konsoliduotąsias ir nekonsoliduotąsias metines bei tarpines finansines ataskaitas (finansinių ataskaitų rinkinius). Visas ataskaitas rengiame griežtai laikydamiesi galiojančių teisės aktų, audito tikrinimo ir (ar) priežiūros reikalavimų. Vadovaujamės pasirinktais tarptautiniais apskaitos standartais (TAS), tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) arba verslo apskaitos standartais (VAS).

 • Individualios, licencijuojamos ar reguliuojamos veiklos ataskaitos. Rengiame metines ir tarpines individualios, licencijuojamos ar reguliuojamos veiklos finansines ataskaitas (finansinių ataskaitų rinkinius). Visas ataskaitas rengiame kruopščiai laikydamiesi galiojančių teisės aktų, audito tikrinimo ir (ar) priežiūros reikalavimų, taip pat TAS, TFAS arba VAS standartų.

 • Juridinių asmenų reorganizavimo sutarčių peržiūra. Išanalizuojame ir įvertiname reorganizavimo sutartis, sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 • Vidaus kontrolės sistemos vertinimas. Įvertiname įmonės vidaus kontrolės sistemos efektyvumą ir teikiame šios sistemos tobulinimo rekomendacijas.

 • Veiklos auditas. Atliekame visas veiklos audito paslaugas, sistemiškai įvertiname įmonės ekonomiškumo, efektyvumo bei rezultatyvumo rodiklius ir teikiame rekomendacijas, kaip šiuos rodiklius galima būtų pagerinti.

 • Projektinių išlaidų auditas. Tikriname Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų išlaidų panaudojimą.

 • Investicinių projektų išlaidų auditas. Tikriname, kaip panaudojamos investiciniams projektams skirtos išlaidos.

 • Politinės kampanijos dalyvio finansavimo auditas. Įvertiname politinės kampanijos dalyvių finansavimą, Patikriname, ar politinės reklamos pirkimas ir kitos dalyvio išlaidos atitinka galiojančius teisės aktus.

 • Sandorių auditas. Patikriname, ar sudaromas (sudarytas) sandoris atitinka galiojančius teisės aktus, taip pat įvertiname, ar jis atitinka sandorių šalių interesus.

 • Įmonės inventorizacija. Dalyvaujame atliekant įmonės inventorizaciją ir padedame užtikrinti jos visišką tikslumą.

 • Kitos suderintos procedūros pagal audito paslaugas. Atliekame visas kitas su užsakovu suderintas procedūras, susijusias su audito paslaugomis.
 
„Nexia JK“ nepriklausomas auditas – aukščiausios kokybės garantija
 
Įdedame maksimalias pastangas tam, kad mūsų teikiamos paslaugos visada būtų tik pačios aukščiausios kokybės garantija.