ZiņasESEF formāta ieviešana biržas emitentu gada pārskatu sagatavošanai sākot ar 01.01.2020.

27 09 2019

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri Eiropas Savienībā tiek ieviests Eiropas vienotais elektroniskais formāts (European Single Electronic Format, ESEF) – formāts, kurā emitenti, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, turpmāk sagatavos savus gada pārskatus.
 
Kas mainās līdz ar ESEF ieviešanu?
 
Gada pārskati: Sabiedrībām - neatkarīgi no tā, vai to juridiskā adrese atrodas ES vai trešajā valstī, kuru vērtspapīri (ieskaitot gan akcijas, gan obligācijas) ir iekļauti ES regulētajā tirgū, visi gada pārskati par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, būs jāsagatavo paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodas (Extensible Hypertext Markup Language, xHTML) formātā. Tas ir cilvēklasāms formāts, un to var atvērt ar jebkuru standarta tīmekļa pārlūkprogrammu.
 
Konsolidētie gada pārskati: Sabiedrībām, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū jebkurā dalībvalstī un kurām ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), konsolidētie gada finanšu pārskati būs jāiezīmē, izmantojot paplašināmo komerciālo pārskatu valodu (eXtensible Business Reporting Language, XBRL), kas ir mašīnlasāma valoda:
  • konsolidētajos gada pārskatos par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, būs obligāti detalizēti jāiezīmē primārie finanšu pārskati - finanšu stāvokļa pārskats, peļņas vai zaudējumu un pārējo visaptverošo ienākumu pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un naudas plūsmas pārskats, kā arī informācija par sabiedrību;
  • konsolidētajos gada pārskatos par finanšu gadiem, kuri sākas 2022. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, būs obligāti blokveidā jāmarķē arī pielikums, izmantojot vienotus taksonomijas elementus. Ja emitents vēlas, pielikums var tikt iezīmēts arī detalizētāk.
Kā mēs varam Jums palīdzēt?
 
Konsultācijas: mēs varam konsultēt Jūs par ESEF prasībām, ieteikt, kas uzņēmumam jāizdara, lai tiktu ieviesta jauna finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība, jaunu programmatūra, procesi un kontroles.
 
IT risinājuma ieteikšana: mēs varam palīdzēt Jums izvēlēties optimālāku IT risinājumu, kas pašlaik ir pieejams tirgū, lai gada pārskatu sagatavošana jaunajā formātā būtu ātrs un kvalitatīvs.
 
Konsolidēto finanšu pārskatu iezīmēšana: mēs piedāvājam finanšu iezīmēšanas ārpakalpojumu, kas nozīmē, ka Jūs varat iesniegt mums Jūsu uzņēmuma konsolidēto finanšu pārskatu, un mēs iezīmēsim konsolidēto finanšu pārskatu daļas saskaņā ar ESEF taksonomiju. Rezultātā, Jūs dabūsiet gatavu iXBRL konsolidēto finanšu pārskatu, kas atbilst ESEF prasībām.