ZiņasSIA Nexia Audit Advice partneris un ģenerāldirektors Andrejs Ponomarjovs piedalījās diskusijā “Ētikas dilemmas”

14 09 2018

Kā atzīmēja Dr. Andrejs Ponomarjovs, izveidojot iekšējā audita nodaļu, kompānijas vadībai no pašas sākuma jānosaka tās neatkarība. Turklāt, jāņem vērā, ka šis jautājums nav vienkāršs, un no tā ir atkarīga iekšējo auditoru darba efektivitāte. Pirmkārt, absolūta neatkarība diez vai ir sasniedzama, jo iekšējie auditori ir kompānijas darbinieki un to profesionālā un karjeras izaugsme ir atkarīga no kompānijas vadības. Otrkārt, iekšējā audita nodaļas organizatoriskās neatkarības līmenis tieši ietekmē iekšējo auditoru objektivitāti. Kā arī iekšējā audita organizatoriskās pakļautības tips ietekmē arī dažādu līmeņu vadītāju attieksmi pret tā izteiktajām rekomendācijām.

Diskusijas gaitā Dr. Andrejs Ponomarjovs arī uzsvēra, ka Iekšējā audita standartos ir noteikts, ka iekšējā audita neatkarība – iespēja brīvi un objektīvi pildīt uzliktos pienākumus un neitrāli izteikt savu viedokli. Neatkarība ir sasniedzama ar attiecīgu statusu, kurš tiek piešķirts iekšējā audita nodaļai. Turklāt, iekšējā audita nodaļas vadītājs tieši pakļaujas personai, kura var nodrošināt auditoru darbības neatkarību (ieskaitot pieeju jebkurai informācijai), un kurai ir jāveic adekvātie pasākumi auditoru rekomendāciju izpildē. Tajā pašā laikā objektivitāte nozīmē auditora spēju godprātīgi un neitrāli pildīt savu darbu, skaidri formulēt un aizstāvēt savu viedokli, neietekmējoties no augstāk stāvošo personu viedokļiem.